Privacyverklaring

Privacy verklaring

De bescherming van persoonsgegevens staat bij BENO Projectafbouw B.V. (hierna BENO) hoog in het vaandel. Hierbij informeren wij u over ons privacy beleid en over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en beschermen.

De verwerking gebeurt in overeenstemming met de huidige wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zullen niet van dit privacy beleid afwijken, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

Binnen deze website verzamelen we alleen gegevens voor zover dit technisch noodzakelijk is. Deze gegevens worden onder geen beding doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

BENO verklaart de persoonsgegevens met geen enkel ander doel te gebruiken en niet langer dan noodzakelijk te bewaren voor het doel waarvoor de persoonsgegevens bestemd zijn.

Beveiligings- en opslagmaatregelen

BENO neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft het door ons ingeschakelde IT bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het benodigde beveiligingsniveau van de persoonsgegevens te waarborgen. Mocht u de indruk hebt dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met ons via info@beno.nl

Wijziging privacy statement

Wij kunnen op elk moment ons privacy beleid wijzigen, en zullen deze wijzigingen en ons meest recente privacy statement op onze website www.beno.nl publiceren. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het privacy beleid dat gold ten tijde van het verzamelen van deze persoonsgegevens.