Privacyverklaring

Privacy verklaring

De bescherming van persoonsgegevens staat bij B&O Projectafbouw hoog in het vaandel. Hierbij informeren wij u over ons privacybeleid en over de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, verwerken en beschermen.

De verwerking gebeurt in overeenstemming met de huidige wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij zullen niet van dit privacybeleid afwijken, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.

Binnen deze website verzamelen we alleen gegevens voor zover dit technisch noodzakelijk is. Deze gegevens worden onder geen beding doorverkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

B&O verklaart de persoonsgegevens met geen enkel ander doel te gebruiken en niet langer dan noodzakelijk te bewaren voor het doel waarvoor de persoonsgegevens bestemd zijn.

Beveiligings- en opslagmaatregelen

B&O Projectafbouw neemt  passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast heeft het door ons ingeschakelde IT bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het benodigde beveiligingsniveau van de persoonsgegevens te waarborgen.  Mocht u de indruk hebt dat  gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met ons via info@beno.nl

Wijziging privacy statement

Wij kunnen op elk moment ons privacybeleid wijzigen, en zullen deze wijzigingen en ons meest recente privacy statement op onze website www.beno.nl publiceren. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid dat gold ten tijde van het verzamelen van deze persoonsgegevens.